verejné obstarávanie

 

    Zadávanie zákaziek materskou školou a školskou jedálňou materskej školy Haanova  9 je zverejňované na internetovej stránke Strediska služieb školám a škoslkým zariadeniam Petržalka - www.strediskoskole.sk