Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy, Haanova 9, Bratislava za školský rok 2019/2020

Správa 2019-2020 - .docx