Prijímanie detí do MŠ


PRIJÍMANIE    DETÍ   DO  MŠ  HAANOVA 9 V  ŠK. ROKU   2021 – 2022

                                                           

MŠ SO ZAMERANÍM NA ENVIRONMENTÁLNU VÝCHOVU

ZABEZPEČUJE
EDUKÁCIU DETÍ  PREDŠKOLSKÉHO VEKU
 

Ponúka: Výučbu anglického jazyka

Krúžky : podľa záujmu detí

Kultúrne a športové podujatia

Pokyny na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

Usmernenie-_spady_MS-_povinne_predprimarne_vzdelavanie_2021-2022.pdf
Oznam-_miesto_a_termin-_ziadosti_prijatie_do_MS_2021-2022.pdf

 
Podmienky prijímania detí do MŠ Haanova 9, 851 04 Bratislava od 1.9.2021
 
V zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka po dohode s riaditeľkami jednotlivých materských škôl (ďalej len „MŠ“) so zriaďovateľom sa uskutoční
v termíne od 3. mája do 7.mája 2021.
Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí a zástupcov zariadenia sa do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „mestská časť“), v zmysle § 59 ods. 1, 2 školského zákona, budú prijímať:

a)  prednostne deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
b) deti vo veku od 3 rokov.
Ostatné podmienky pre prijímanie detí  určuje riaditeľka MŠ Haanova:
a)  súrodenci detí, ktoré budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v MŠ Haanova v školskom roku 2021/2022,
b)  

V zmysle § 59a zákona č.245/2008 Z.z. školského zákona povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v obci, kde má trvalý pobyt (spádová materská škola), ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre deti nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.
V zmysle § 59 ods. 5 školského zákona o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľka MŠ na základe predloženého vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast.

Možnosti podania žiadostí:

Riadne vypísanú a pediatrom potvrdenú žiadosť:

1. Naskenujte a v termíne podávania žiadostí (3.-7.5.2021) zašlite na mailovú adresu

    materskej školy mshaanova@petrzalka.sk. Do predmetu správy uveďte ,,Žiadosť 2021/2022".

2. Zašlite poštou.

3. Podajte osobne, v termíne podávania žiadostí (3.-7.5.2021), v čase od 13,00 hod. do 16,00 hod.

    pri vstupe do budovy materskej školy (v závislosti od epidemickej situácie).

 

Do žiadosti v kolónke "Poznámka" bude potrebné uviesť:

- do ktorých materských škôl bola ešte žiadost podaná,

- ak podávate žiadosť o prijatie iba do našej materskej školy, do poznámky napíšte ,,žiadna".

- ak si budete podávať žiadosti aj do iných materských škôl dodatočne, bezodkladne to prosím oznámte na mail materskej školy.

- že ide o žiadosť dieťaťa so špeciálno-výchovnými potrebami a dieťaťa s poruchami výživy.

 

 
Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom najneskôr do 15. júna 2021.

 


Tlačivo žiadosti môžete stiahnuť v záložke Pre rodičov/Na stiahnutie/Žiadosť o prijatie...

 

Bližšie informácie na t. č. 02 / 62312540 alebo priamo v MŠ u riaditeľky.