Poplatky MŠ

ÚHRADA POPLATKOV V MATERSKEJ ŠKOLE - aktualizované VZN č. 15/2021 - na podrobnú špecifikáciu ešte čakáme

VZN_- príspevky_v_školách_od 1.1.2021 - posledná_verzia.docx

určuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 18/2019 zo dňa 10. 12. 2019,

 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení VZN č. /2013, VZN č. 3/2015, VZN č. 4/2019, VZN č. 7/2019 a VZN č. 15/2019

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 10 a § 142a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čl. 38 písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení jeho dodatkov a na základe zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 4/2013, VZN č. 3/2015, VZN č. 4/2019, VZN č. 7/2019 a VZN č. 15/2019 sa mení a dopĺňa nasledovne:
V § 2 odsek 2 znie:
„(2) Za pobyt dieťaťa v materskej škole od 1. januára 2020 prispieva zákonný zástupca dieťaťa (alebo ostatné osoby, ktorým bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti) mesačne na jedno dieťa príspevok v nasledovnej výške:
a) v prípade, že dieťa má trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Petržalka k 1. januáru kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom dieťa v danom školskom roku začne navštevovať materskú školu, je výška príspevku 30 €/mesiac/dieťa,
b) v ostatných prípadoch je výška príspevku 100 €/mesiac/dieťa.“.
Čl. II
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 1. januára 2020.
Ing. Ján H r č k a, v. r.
starosta

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 10 a § 142a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čl. 38 písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení jeho dodatkov a na základe zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Čl. I

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 4/2013, VZN č. 3/2015, VZN č. 4/2019, VZN č. 7/2019 a VZN č. 15/2019 sa mení a dopĺňa nasledovne:

V § 2 odsek 2 znie:

 

„(2) Za pobyt dieťaťa v materskej škole od 1. januára 2020 prispieva zákonný zástupca dieťaťa (alebo ostatné osoby, ktorým bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti) mesačne na jedno dieťa príspevok v nasledovnej výške:

a) v prípade, že dieťa má trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Petržalka k 1. januáru kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom dieťa v danom školskom roku začne navštevovať materskú školu, je výška príspevku 30 €/mesiac/dieťa,

b) v ostatných prípadoch je výška príspevku 100 €/mesiac/dieťa.“.

 

Čl. II

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 1. januára 2020.

Ing. Ján H r č k a, v. r.

starosta

 

* Príspevok uhrádza rodič materskej škole vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci, s uvedením prideleného variabilného symbolu na číslo účtu:

SK32 0900 0000  0051 1752 2323

 Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa ak:

a) má jeden rok pred plnením povinnej ško  skej dochádzky,

b) rodič dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,

c) je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,

d) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

e) nenavštevuje materskú školu v čase prerušenia prevádzky počas letných prázdnin.

 

Počas dochádzky dieťaťa do materskej školy v čase letných prázdnin rodič uhrádza plnú výšku príspevku podľa odseku 1.

* Pomernú časť určeného príspevku uhrádza rodič v prípade, že bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená závažnými dôvodmi zriaďovateľa bez možnosti zaradenia dieťaťa do náhradnej materskej školy.