O nás

Materská škola Haanova 9

 

    Naša Materská škola je štvortriedna a nachádza sa v Bratislave, mestskej časti Petržalka.

    MŠ zabezpečuje celodenné predprimárne vzdelávanie deťom vo veku spravidla od troch do šiestich rokov, deťom s odloženou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou školskou dochádzkou.

    Výchova a vzdelávanie v našej škole sa riadia Školským vzdelávacím programom "Slniečkovo", ktorý bol vytvorený pedagogickými zamestnancami školy. Zohľadňuje Štátny vzdelávací program  pre predprimárne vzdelávanie, konkrétne podmienky školy a zahŕňa projekt alternatívnej výchovy zameraný na posilnenie environmentálnej výchovy.

 

    V triedach pracujú dve učiteľky s plným úväzkom podľa učebných plánov, ktoré vypracovávajú spoločne k prvému dňu v mesiaci. V každej triede je určená triedna učiteľka, ktorá zodpovedá za úplnosť a správnosť pedagogickej dokumentácie týkajucej sa detí a triedy, spolupracuje s vedením školy, so zákonnými zástupcami, ostatnými pedagogickými zamestnancami. Zákonným zástupcom poskytuje triedny učiteľ pedagogické poradenstvo.

Zamestnanci MŠ rešpektujú práva dieťaťa a akceptujú požiadavky rodičov v súlade s danou legislatívou.

Podľa záujmu detí a rodičov sa v našej MŠ každoročne realizujú záujmové krúžky (napr. anglický jazyk, tanečný krúžok....)

 

Zriaďovateľ:

Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava 85212