O Z N A M k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (dotácia na stravu)

21.07.2021 21:16

Informácie k čerpaniu dotácie na stravu dieťaťa žijúceho v domácnosti:

  1. ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

  2. alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,

  3. alebo v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku (uvedené sa týka len detí, ktoré budú v školskom roku 2021/2022 navštevovať základnú školu alebo posledný ročník materskej školy).

dotacie_vyzva.docx
dotacie_formular_na_posudenie_prijmu.pdf