Spôsob úhrady stravného:

- prevodom na účet ŠJ

SK16 0900 0000 0051 1892 9790

- poštovou poukážkou

 

Platby musia byť uhradené najneskôr do 25. dňa v predošlom mesiaci!

Je potrebné uviesť meno dieťaťa a správny variabilný symbol: trieda/mesiac/rok
Poštové poukážky na nasledujúci mesiac dostávajú deti do tried.
Preplatky a nedoplatky budú zaúčtované o 2 mesiace neskôr.

V prípade neprítomnosti dieťaťa je pre prípad odúčtovania stravného potrebné odhlásenienie deťaťa osobne alebo telefonicky (623 12 540) do 14:00 hod predošlého dňa!!!

Stravná jednotka na deň:  1,54 €                      

Režijný náklad  na mesiac:  12,- €

Zloženie týždenného jedálneho lístka:

    1x hlavné jedlo múčne
    2 x hlavné jedlo mäsové/z toho 1x ryba/
    1 x hlavné jedlo polomäsité
    1 x hlavné jedlo bezmäsité

Jedálny lístok je zostavený podľa Materiálno spotrebných noriem 2011 schválených MŠ SR o zariadení školského stravovania, systéme prípravy jedál, dodržiavaní technologických postupov a evidencii HACCP/Hazard analysis critical control point- analýza nebezpečenstiev a kritické kontrolné body.

Vedúca ŠJ:  V. Brozmanová