Stravovanie detí:    

  •  Desiata
  •  Obed
  •  Olovrant

Pri výrobe jedál v zariadeniach školského stravovania sa používajú:

  •  Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie, vydané MŠ SR v roku 2010
  •  Materiálno-spotrebné normy pre diétny stravovací systém, vydané MŠ SR 2009

Materská škola/školská jedáleň využíva celospoločenské programy na podporu zdravia:

  •  Mliečny program
  •  Ovocie a zelenina

pdf (422,8 kB)   Školská  jedáleň  v  spolupráci  s  materskou  školou  zabezpečuje  propagáciu  zdravej výživy deťom a ich rodičom formou poskytovania informácií o školskom stravovaní, organizuje ochutnávky (nátierok, mliečnych nápojov a mliečnych výrobkov, zeleninových šalátov a podobne) v spolupráci s dodávateľmi tovarov počas konania rodičovských združení, spolupracuje s materskou školou pri zabezpečení kultúrnych a spoločenských akcií pre deti v materskej škole.

    Jedlo sa podáva v primeranej emocionálnej atmosfére, podporujúcej utváranie pozitívneho vzťahu dieťaťa k jedeniu. Učiteľky vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej miere pritom uplatňujú individuálny prístup k deťom.

Poplatok/stravná jednotka pre dieťa/deň je stanovený na základe VNZ mestskej časti Bratislava-Petržalka:

Znenie_VZN_c_7_2019.pdf

Vedúca školskej jedálne: Brozmanová V.    tel. č.: 0914 108 384 mail: brozmanova.veronika@gmail.com

Kuchárky:  Brúderová T., Janečková K., Repková Z.